Náš army shop ARMYTOP chce svojim užívateľom uľahčiť používanie našich webových stránok využívaním cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača alebo kliknutím na odkaz. TU.
Vzorková predajňa

ARMYTOP 

 

Eisnerova 3

Devínska Nová Ves

Bratislava, 84108

Na vzorkovej predajni sa  fyzicky nenachádza všetok tovar, ktorý je uvedený na stránke. 

Vážení zákazníci,

Vzorková predajňa, je až do odvolania zatvorená.

Nakupovať môžete cez E-shop.

Ďakujeme za pochopenie.

OTVÁRACIE HODINY:

PO:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
UT:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
ST:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
ŠT:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
PI:  09:00/13:00 - 14:00/18:00

TOP KONTAKT

ARMYTOP
armytop(a)armytop.com

» REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ARMYTOP s.r.o. a vstupuje do platnosti dňa 1.3.2015 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Platný reklamačný poriadok je vždy k dispozícii na www.armytop.com

1.Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok pojednáva o bežnej obchodnej spolupráci medzi kupujúcim a spoločnosťou ARMYTOP s.r.o. (ďalej predávajúci). Kupujúci pri nákupe je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred zrealizovaním objednávky tovaru. Kupujúci prevzatím dodávky od predávajúceho súhlasia s reklamačným poriadkom – či už tovar prevzali osobne alebo poverenou osobou.

Dokladom o záruke je dodací list, resp. faktúra, ktorú predávajúci vystavuje a zasiela spolu so zakúpeným tovarom kupujúcemu.

2. Záručná doba

Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom, ktorý je uvedený na záručnom liste (doklad o záruke). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím na tento reklamačný poriadok. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

Výnimku štandardnej záručnej doby môže tvoriť tovar, ktorý je predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak sa jedná o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré  zodpovedajú miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Použitý tovar predávaný v internetovom obchode je riadne označený. Ak toto označenie nie je zrejmé - predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Na použitý tovar sa nevzťahuje záruka ako na nový tovar.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielku prekontrolovať spolu s prepravcom  (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prebratie zásielky, ktorá nezodpovedá kúpnej zmluve, je neúplná alebo poškodená. Ak kupujúci aj napriek poškodeniu zásielku chce prevziať - je nevyhnutné, aby poškodenie popísal v preberacom protokole prepravcu.
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne ohlásiť predávajúcemu a to tak, že spíšete s dopravcom zápis o škode, ktorý bez zbytočného odkladu zašlete e-mailom alebo poštou predávajúcemu. V prípade, že balík prevezmete a jeho poškodenie alebo poškodenie obsahu zistíte dodatočne, je nutné nás o tom informovať do 24 hodín od prevzatia balíka na adresearmytop@armytop.com . Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík je potrebné viditeľne označiť heslom "REKLAMÁCIA". Balík musí obsahovať : reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),  kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, mailová adresa). Bez zaslania požadovaných údajom je sťažená identifikácia kupujúceho, tovaru a samotnej reklamovanej závady tovaru. Rovnako sú uvedené údaje potrebné na komunikáciu s kupujúcim o priebehu reklamačného procesu.
 4. Kupujúci predložením nákupného dokladu preukáže platnosť záruky na reklamovaný tovar, ak už bol v minulosti tovar reklamovaný, kupujúci doloží doklad o reklamácii.
 5. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli nesprávnym používaním, použitím nesprávneho a nevhodného spotrebného materiálu ani na škody v dôsledku toho vzniknuté. Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli chybnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním a použitím, ktoré sú v rozpore s účelom použitia.
 6. Tovar odoslaný na reklamáciu bude testovaný iba na chybu písomne uvedenú kupujúcim (v priloženom liste s popisom závady).
 7. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru k reklamácii v prípadoch, keď tento tovar alebo jeho časti sú znečistené alebo nesplňujú základne hygienické predpoklady pre bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore so všeobecnými princípmi,
 6. vykonaním nekvalifikovaných zásahov,
 7. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie, prešívanie, strihanie, lepenie, atď),
 8. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


4. Reklamačný proces

Ak ide o chybu alebo poškodenie, ktoré je  možné odstrániť, bude tovar opravený. Ak oprava nie je možná, ale táto chyba nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu chybného tovaru za tovar s rovnakým, alebo podobným využitím. V prípade, že nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis. 

 1. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim.
 2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri podávaní reklamácie).
 3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
MjliOWY4