Náš army shop ARMYTOP chce svojim užívateľom uľahčiť používanie našich webových stránok využívaním cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača alebo kliknutím na odkaz. TU.
Vzorková predajňa

ARMYTOP 

 

Eisnerova 3

Devínska Nová Ves

Bratislava, 84108

Na vzorkovej predajni sa  fyzicky nenachádza všetok tovar, ktorý je uvedený na stránke. 

Vážení zákazníci,

Vzorková predajňa, je až do odvolania zatvorená.

Nakupovať môžete cez E-shop.

Ďakujeme za pochopenie.

OTVÁRACIE HODINY:

PO:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
UT:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
ST:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
ŠT:  09:00/13:00 - 14:00/18:00
PI:  09:00/13:00 - 14:00/18:00

TOP KONTAKT

ARMYTOP
armytop(a)armytop.com

» OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim predávajúcim, medzi spoločnosťou ARMYTOP s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci") a vstupujú do platnosti 25.5.2018.

1, Základné ustanovenia 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou ARMYTOP s.r.o. a obchodnými partnermi. 

Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, zoznámenie sa s týmito VOP. Reklamačný poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť VOP. Kupujúci potvrdením objednávky vyjadruje s nimi súhlas. Na tieto VOP je kupujúci pred uskutočnením objednávky upozornený a je mu umožnené sa s VOP zoznámiť. 

2, Predávajúci:

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.armytop.com je : ARMYTOP s.r.o., IČO: 48002453, DIČ: 2024186032, IČ DPH: SK2024186032, so sídlom Ivana Bukovčana 22, 84107 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava III, oddiel Sro číslo vložky : 102045/B.

Telefonická podpora : 

Informácie, reklamácie, veľkoobchod : armytop@armytop.com

3, Fakturačné údaje:

ARMYTOP s.r.o.

Ivana Bukovčana 22

841 08 Bratislava 49

IČO : 48002453

DIČ : 2024186032

IČ DPH: SK2024186032 

Spoločnosť prevádzkuje internetový obchod a kamennú (vzorkovú)  predajňu. 

Tovar sa fyzicky nenachádza v sídle spoločnosti. 

4, Bankové spojenie:

Číslo účtu : 4021111541/7500

IBAN : SK 6175000000004021111541

Pobočka banky : ČSOB Bratislava

5, Predajňa : 

ARMYTOP

Eisnerova 3, Bratislava - Devínska Nová Ves, 841 08  

6, Užívateľský účet 

Na základe registrácie kupujúceho vykonané na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky produktov (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávky produktov aj bez registrácie priamo z webového rozhraní obchodu. 

Pri registrácií na webových stránkach a pri objednávaní produktov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní produktov sú predávajúcim považované za správne. 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu. 

 Kupujúci nie je oprávnený umožňovať využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíval, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.  

7, Kupujúci 

Kupujúci ako spotrebiteľ. Ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatvorení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v zastúpené vlastnej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v zastúpení výkonu vlastného povolania. 

Kupujúci ako spotrebiteľ na začiatku obchodných vzťahov odovzdá predávajúcemu kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutne nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo). 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, Zákona č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, všetko v znení noviel. 

Kupujúci ako podnikateľ. Ide o právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, v živnostenskom registri, právnické osoby, ktoré podnikajú na základe špecifických predpisov a oprávnení. 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako podnikateľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP a ani v kúpnopredajnej zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.  

Kupujúcemu nevzniká kúpou tovaru od predávajúce nárok na používanie registrovanej značky, loga ani obchodného názvu predávajúceho, výrobcov alebo dodávateľov. 

8, Kúpna zmluva 

Kupujúci ako spotrebiteľ. Kúpna zmluva vznikne odoslaním objednávky kupujúcim ako spotrebiteľom a následným prijatím tejto objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym mailom na mailovú adresu kupujúceho zadanú pri registrácii, resp. do objednávkového formulára. Takto vzniknutú kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba prostredníctvom písomnej dohody oboch strán. 

Kupujúci ako podnikateľ. Odoslanie objednávky kupujúceho ako podnikateľa predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Potvrdenie tohto návrhu (objednávky) zo strany predávajúceho sa považuje za vznik kúpnej zmluvy. Takto vzniknutú kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba prostredníctvom písomnej dohody oboch strán.  

zavreté kúpne zmluvy predávajúci archivuje pre účely ich plnenia a nesprístupňuje ich nezúčastneným stranám. Informácie o individuálnych krokoch, ktoré vedú k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrozumiteľne popísané v týchto VOP. Kupujúci pred samotným odoslaním objednávky má možnosť kontroly, prípadnej opravy. Tieto VOP sú k dispozícii webových stránkach e-shopu  www.armytop.com a je tak umožnená ich archivácia kupujúcim. 

9, Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné, použije ich len k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy a nebude ich zverejňovať, poskytovať tretej osobe a pod. Výnimkou sú situácie, ktoré  súvisia s distribúciou objednaného tovaru a s platobným stykom (oznámenie mena a priezviska, adresy dodania a telefonického kontaktu). Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s informačnou povinnosťou voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Predávajúci týmto získava od kupujúceho súhlas so spracovaním a uchovávaním týchto osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a to až do písomného odvolania súhlasu s týmto spracovávaním. 

10, Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo obchodom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v mysle čl. 13 nariadenie GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu 

 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek zrušiť. 

11, Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.armytop.com :

24 hodín denne / 7 dní v týždni

Nákup v predajni na adrese :

Eisnerova 3, Bratislava 841 08

pondelok - piatok : dočasne zatvorené až do odvolanie.

sobota: Zatvorené 

12, Ceny

Ceny produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho a sú aktualizované v internetovom obchode a na predajni. Ceny produktov sa môžu meniť aj bez predošlého oznámenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v závislosti od zmeny ceny u výrobcu, dodávateľa tovarov a služieb. Súhlas predávajúceho s platnosťou cien bude vždy vyjadrená potvrdením objednávky kupujúceho. 

13, Objednávanie

Kupujúci sa môže oboznámiť s celkovou cenou a ďalšími poplatkami  pred uskutočnením samotnej objednávky. Cena spolu s poplatkami bude zobrazená v objednávke a rovnako aj v potvrdzujúcej správe. 

14, Objednávanie sa uskutočňuje nasledovne :

Prostredníctvom internetového obchodu na www.armytop.com 

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod v prípade kúpy tovaru na diaľku. 

Objednávky, ktoré kupujúci vykoná prostredníctvom internetového obchodu www.armytop.com sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi. Na kupujúceho prechádza vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny tovaru podľa kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru. 

Dodacie lehoty sú rôzne v závislosti od kategórie produktov. Termín dodania tovaru sa vo všeobecnosti pohybuje v rozmedzí 7 až 30 dní od potvrdenia objednávky. Výnimočne môže dodacia doba dosiahnuť 6-8 týždňov pri obmedzení u výrobcu.

Použitý tovar predávaný v internetovom obchode je riadne označený. Ak toto označenie nie je zrejmé - predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Na použitý tovar sa nevzťahuje 2-oj ročná záruka ako na nový tovar.

Storno objednávky zo strany predávajúceho je možné pri vzniku nasledujúcich situácií : tovar sa nevyrába, tovar sa nedodáva, dodávateľ zmenil cenu tovaru výrazným spôsobom, zmena deklarovanej dostupnosti.  Predávajúci je v takomto prípade povinný okamžite upovedomiť kupujúceho o vzniknutej situácii a dohodnúť s ním ďalší postup. V prípade realizovania storna objednávky zo strany predávajúceho kedy už došlo k úhrade objednávky od kupujúceho, bude mu táto čiastka bezodkladne vrátená späť na číslo účtu, ktoré zašle kupujúci predávajúcemu na tento účel. 

15, Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Podľa § 7 zákona č.102/2014 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od takto uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nutné, aby kupujúci doručil predávajúcemu list o odstúpení od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

16, Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu :

ARMYTOP 

Ivana bukovčana 22

Bratislava

841 08

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to možné tak vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu ponížiť o sumu zodpovedajúcu znehodnoteniu (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv:

  1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
  2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
  3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
  4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
  5. na dodávku novín, periodík, časopisov a kníh

Kupujúci pri odstúpení od zmluvy poskytne predávajúcemu nepoškodený tovar, fotokópiu dokladu o nákupe, list o odstúpení od zmluvy a číslo bankového účtu, na ktorý chce poukázať vrátené peniaze, resp. uvedie informáciu či chce predmetnú sumu použiť na ďalší nákup v internetovom obchode predávajúceho.

Môžete použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienkou.

Ak sú s tovarom poskytnuté darčeky - darovacia zmluva je uzatvorená s podmienkou, že pri odstúpení od zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj darčeky.
Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom v lehote do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na požadované číslo účtu.

17, Kupujúci ako podnikateľ 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  môže predávajúci ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Takéto odstúpenie závisí na okolnostiach vráteného tovaru, na dĺžke využitej záruky a aktuálneho cenníka tovaru. Stav tovaru posudzuje predávajúci. Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu prípadné vzniknuté náklady s vrátením tovaru. 

 Predávajúci môže od kupujúceho vyžadovať občiansky preukaz na overenie totožnosti pre účely ochrany vlastníckeho práva kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (bod 2 VOP, v zmysle §3 zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).  

18, Platobné podmienky

Predávajúci je platcom DPH. 

Kupujúci môže platiť za tovar :

  1. a)na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravná spoločnosť, resp. Slovenská pošta)
  2. b)platba vopred bankovým prevodom (objednávka bude spracovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho)
  3. c)na predajni - v hotovosti a platobnou kartou (pri objednávke cez e-shop s osobným odberom - nie je možné platiť vopred prevodom na účet)

Nákup cez e-shop : Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, ktorý zároveň slúži ako doklad o nákupe, resp. záručný list.

Nákup na predajni : predávajúci vystaví doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý slúži ako daňový doklad, doklad o nákupe resp.záručný list. 
Tovar zostáva do jeho zaplatenia majetkom predávajúceho. 

19, Dodacie podmienky

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

Tovar si môže zákazník vyzdvihnúť na predajni.

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. 

Kupujúcim je odporúčané, aby bezprostredne pri preberaní zásielky prekontrolovali za prítomnosti prepravcu stav zásielky. V prípade, že zásielka nie je v zhode s kúpnou zmluvou (neúplná, poškodená), kupujúci má právo odmietnuť prevzatie zásielky. Ak napriek tomu poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné s prepravcom spísať reklamačný (odovzdávací) protokol, kde sa rozsah poškodenia popíše. 
V prípade, že kupujúci zistí poškodenie obsahu zásielky po prevzatí, je nutné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia. Dodatočné reklamácie zásielky nezbavujú spotrebiteľa jeho práva tovar reklamovať, umožňujú ale predávajúcemu preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou. 

20, Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

21, Dozorujúci orgán

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.: 02/58272 172

E-mail: ba@soi.sk 

22, Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že súhlasia s diaľkovou komunikáciou a tou je telefonická a elektronická. Obe zmluvné strany ju akceptujú ako platnú a záväznú.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VOP. Aktuálne znenie sa zaväzuje predávajúci zverejniť na www.armytop.com .

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Ivana Bukovčana 22, 841 08, Bratislava, Slovensko. Adresa elektronickej pošty armytop@armytop.com

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 24.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

YmY5NWM1ZD